Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 87/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΙΖΗ6-ΥΧ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων ATC : J02AX05 – MICAFUNGIN SODIUM 100MG/10ML και ATC : J02AX06 – MICAFUNGIN SODIUM 50MG/10ML του 251 ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών και είκοσι έξι λεπτών (59.433,26 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΖΗ6-ΥΧ1