Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 89/15 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: 7ΗΙΖ6-ΜΘ0

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά (με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος) επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251ΓΝΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) ανά έτος, ήτοι συνολικά τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) για δύο έτη, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΙΖ6-ΜΘ0