Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 22/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Διακομιστών (Servers) και Αποθηκευτικού Χώρου (Storage)- ΑΔΑ: 6ΜΘΞ6-ΞΡΑ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) διακομιστών (servers) και ενός (1) αποθηκευτικού χώρου (storage) για την λειτουργία του συστήματος MEDICO του ΔΥΣΝ “ΦΙΛΛΙΠΟΣ” του 251 ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΘΞ6-ΞΡΑ