Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/15 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαγειρείων – ΑΔΑ: Ω4Π26-513

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μαγειρείων μονάδας (πάγκοι INOX-λάντζα επαγγελματικού τύπου).
H προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (4.558,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4Π26-513