Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 07/15 της 350ΠΚΒ, για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Υγρομόνωσης – ΑΔΑ: 7ΙΦ96-9ΙΞ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για τη Συντήρηση της υγρομόνωσης στηθαίου – δώματος κτιρίου Μ-120 (ΣΠΥΠΑ) και μαγειριών λέσχης Σμηνιτών, καθώς και την προμήθεια των υλικών για την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά και εξήντα επτά λεπτών (7.907,67€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΦ96-9ΙΞ