Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Διακομιστών (Servers) – ΑΔΑ: 7Υ7Ε6-ΖΡΞ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2015 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια δύο (2) διακομιστών (servers), για την λειτουργία του συστήματος MEDICO του ΔΥΣΝ “ΦΙΛΛΙΠΟΣ” του 251 ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ7Ε6-ΖΡΞ