Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 04/15 του ΚΕΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείου Επιμεταλλώσεων – ΑΔΑ: ΩΕΕΠ6-ΘΒΙ

Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού του συνεργείου επιμεταλλώσεων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 61.659,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΕΠ6-ΘΒΙ