Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/2015 του ΜΤΑ, για την Προμήθεια Υλικών και Εργασίες Ανακαίνισης – ΑΔΑ: Ψ6ΓΠ46ΨΧΗ5-ΣΘΤ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των WC του 1ου εως 4ου ορόφου του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 27, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΓΠ46ΨΧΗ5-ΣΘΤ