Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 της ΔΑΕ, για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών ΣΙ και ΣΤΥΑ – AΔΑ: ΨΟΧΠ6-ΦΕ8

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη μίσθωση λεωφορείων μετακίνησης μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΧΠ6-ΦΕ8