Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 11/15 της Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: ΩΖΕΔ6-Θ6Α

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια κρεάτων για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – ΔΑΚ για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΕΔ6-Θ6Α