Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια Παρασήµων, Διασήµων, Διαµνηµονεύσεων – ΑΔΑ: 74ΑΕ6-Ν98

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια παρασήµων, διασήµων και διαµνηµονεύσεων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων τρίτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΑΕ6-Ν98