Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/15 της Μ.ΓΕΑ, για τη Χρώση Γραφείων ΓΕΑ – ΑΔΑ: ΩΠΠΘ6-ΙΣΥ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εσωτερική χρώση γραφείων του ΓΕΑ, όπως αυτή περιγράφεται στα παραρτήµατα της παρούσας, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι και εβδοµήντα λεπτών (7.736,70 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΠΘ6-ΙΣΥ