Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Κατασκευή και Τοποθέτηση Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων – ΑΔΑ: 792Ψ6-ΖΑΨ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων και λοιπών εργασιών, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.892,96 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 792Ψ6-ΖΑΨ