Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια και Εγκατάσταση Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύµατος (UPS) – ΑΔΑ: ΩΡΚΤ6-ΟΘΙ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (Uninterrupted Power Supply Systems), όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήµατα της παρούσας, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων (19.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΚΤ6-ΟΘΙ