Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/15 της ΥΑΕ, για την Προμήθεια Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΤΜΦ6-ΤΛΥ

Η Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ τριάντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών και πενήντα έξι λεπτών (30.223,56 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΜΦ6-ΤΛΥ