Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 44/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 70ΚΨ6-88Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά κατηγορία αποβλήτων), για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 1.416.192,00€ (ή 354.048,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.