Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 48/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες – ΑΔΑ: 75ΦΤ6-ΒΟ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 180.000,00€ (ή 90.000,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού 221.400,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 110.700,00€ ετησίως).