Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 45/15, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ. 53/13 – AΔΑ: 7ΠΨ56-ΙΔΝ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτό Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε δολλάρια ΗΠΑ (USD-$), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση εννέα (9) Αεροσκαφών (Α/Φ) G-164 και έντεκα (11) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1, καθώς και αποθέματος ανταλλακτικών της 359 ΜAEΔΥ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν έξι δολλαρίων ΗΠΑ ($) και ενενήντα ενός λεπτών (cents)(1.376.106,91$), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.