Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 17/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: Ω0ΘΥ6-2ΞΒ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.8/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία ANIDULAFUNGIN), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 35.136,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 37.244,16€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.