Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 18/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: 7ΣΗ86-6ΘΟ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.9/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά είδος), για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (δραστικές ουσίες RITONAVIR, LOPINAVIR και DOCETAXEL), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 37.975,50€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 40.254,03€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.