Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/15 της 206ΠΑΥ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών Πτέρυγας – ΑΔΑ: 6Γ9Ψ6-ΛΚΑ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για εκποίηση άχρηστου υλικού της Πτέρυγας, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά προϊόν εκποίησης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Γ9Ψ6-ΛΚΑ