Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 90/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: Ω96Δ6-0ΧΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια του Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος OXALIPLATIN C/S.SOL.IN VIALx50MG, για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (22.690,50 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω96Δ6-0ΧΜ