Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 91/15 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: ΩΗΝ26-Υ3Θ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά (με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος) επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251ΓΝΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) ανά έτος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΝ26-Υ3Θ