Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 92/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υπερηχοτομογραφικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: 7Σ2Ε6-Σ7Δ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ, ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου υπερήχων κοιλίας του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι και πενήντα εννέα λεπτών (58.536,59€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Σ2Ε6-Σ7Δ