Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 25/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Χειρουργείου – ΑΔΑ: 6ΒΝΝ6-ΘΗΡ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών χειρουργείου, για τις ανάγκες του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251ΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (19.930,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΝΝ6-ΘΗΡ