Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 23/15 του 251ΓΝΑ, για την Παραμετροποίηση – Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Medico – ΑΔΑ: 6ΨΒΟ6-Μ7Κ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραμετροποίηση – επέκταση του πληροφοριακού συστήματος Medico του 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΒΟ6-Μ7Κ