Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.14/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Ελαιολάδου – ΑΔΑ: 74ΔΖ6-7ΥΕ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό Δ.14/15, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ελαιολάδου, για κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας (110ΠΜ  – ΔΑΚ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΔΖ6-7ΥΕ