Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.15/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Μηχανογραφικού – Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού – ΑΔΑ: 73546-30Ξ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Δ.15/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια µηχανογραφικού – τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, για Κάλυψη Αναγκών 1ου ΑΚΕ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73546-30Ξ