Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.17/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Κατεψυγμένων Ειδών – ΑΔΑ: ΩΝΑΩ6-ΡΡ6

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας), προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Δ.17/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ) για την προµήθεια κατεψυγµένων ειδών (Λαχανικά – Ψάρια – Θαλασσινά – Κρέατα). Η εκτιµώµενη ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (58.500,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΑΩ6-ΡΡ6