Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 40/15 της 128ΣΕΤΗ, για την Προμήθεια Εξυπηρετητών – ΑΔΑ: 6ΜΠΤ6-3ΓΒ

Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία (40/15) για την προµήθεια κεντρικών εξυπηρετητών (Servers), ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y) και εκτυπωτών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΠΤ6-3ΓΒ