Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43/2015 της 128ΣΕΤΗ, για τον Ετήσιο Έλεγχο – Συντήρηση – Αναγόµωση Πυροσβεστήρων – ΑΔΑ: ΨΟΝΗ6-Α7Γ

Η 128ΣΕΤΗ προκηρύσσει την διαγωνιστική διαδικασία 43/2015, για τον ετήσιο έλεγχο – συντήρηση – αναγόµωση πυροσβεστήρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και προϋπολογισθείσα αξία 4.920,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΝΗ6-Α7Γ