Διενέργεια Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 40/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ιατρικών Συσκευών – ΑΔΑ: ΩΒ476-4Ε4

Η Υπηρεσία Προηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ. 61/13, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος, για την προμήθεια «Ιατρικών Συσκευών Νοσηλευτικού
Τομέα 251 ΓΝΑ» και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.387.284,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, για μια τριετία.