Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/15 της ΔΑΕ, για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ – ΑΔΑ: ΨΞΗΨ6-5ΜΜ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση λεωφορείων μετακίνησης μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞΗΨ6-5ΜΜ