Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/15 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών – ΑΔΑ: 6ΙΛΚ6-Δ4Ρ

H 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική
προμήθεια των ειδών, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΛΚ6-Δ4Ρ