Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/15 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Υλικών Εγκατάστασης Συστήματος Προσομοίωσης – ΑΔΑ: 74ΤΤ6-ΠΣ4

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’είδος για την προμήθεια
υλικών εγκατάστασης συστήματος προσομοίωσης (Simulator) για κάλυψη αναγκών ΚΕΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός Ευρώ οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε και ογδόντα πέντε λεπτών (8.125,85€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΤΤ6-ΠΣ4