Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.18/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Αλκοολούχων Ποτών – ΑΔΑ: Ω8Η56-7ΣΨ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια αλκοολούχων ποτών προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, εκτιµώµενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (24.354,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8Η56-7ΣΨ