Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 20/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Ψαριών – ΑΔΑ: 7ΨΖ26-ΞΑΙ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια νωπών ψαριών προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, εκτιµώµενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκατριών χιλιάδων (13.000,00 €) πλέον του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΖ26-ΞΑΙ