Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄Αριθμ. 16/2015 της 350 ΠΚΒ, για την Προμήθεια Έτοιμων Κατεψυγμένων Φαγητών – ΑΔΑ: ΩΙΙΖ6-ΙΨ3

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Υπ΄ Αριθμ. 16/2015, με τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών,  για την Προμήθεια Έτοιμων Κατεψυγμένων Φαγητών για κάλυψη αναγκών της 350 ΠΚΒ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΙΖ6-ΙΨ3