Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 93/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: Ψ7ΟΗ6-Δ3Ι

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) με δραστική ουσία ALEMTUZUMAB SOL.INF. 12MG/1,2ML 1VIAL, για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων και είκοσι πέντε λεπτών (31.864,25 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΟΗ6-Δ3Ι