Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/15 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Φέτας Π.Ο.Π.- Γαλακτοκομικών και Αλλαντικών – ΑΔΑ: 7Β1Π6-9ΑΒ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.04/15), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φέτας Π.Ο.Π.- γαλακτοκομικών και αλλαντικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών μονάδων περιοχής Θεσσαλονίκης (350ΠΚΒ – ΣΥΔ – 1ο ΚΕΠ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β1Π6-9ΑΒ