Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.21/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων – ΑΔΑ: ΩΡΟ56-5Μ7

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας), προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Δ.21/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολική τιµή (τιµή χωρίς ΦΠΑ) για την προµήθεια διαφόρων τύπων καφέ – ροφηµάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1 ου ΑΚΕ – 140 ΣΕΠΗΠ). Η εκτιµώµενη ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΟ56-5Μ7