Διακήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Διαπραγµατεύσεων Δ.22/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Εκµίσθωση Ελεύθερων Χώρων ΔΑΚ – ΑΔΑ: ΩΣΨ26-ΣΝ8

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας), ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικών διαπραγµατεύσεων, µε έγγραφες ανοικτές προσφορές και τιµή εκκίνησης τα 35,00 ευρώ/ανά στρέµµα, για την εκµίσθωση 74,4 στρεµµάτων ελεύθερων χώρων ΔΑΚ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΨ26-ΣΝ8