Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 34/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – ΑΔΑ: Ω7ΝΠ6-ΟΟ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος (ήτοι ανά αύξοντα αριθμό προϊόντος), η οποία θα προκύψει από την αφαίρεση της προσφερόμενης έκπτωσης από τη Νοσοκομειακή τιμή, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα), και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για όλους τους κλάδους (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 4.561.849,20 €, ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6 %, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.