Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 43/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Διαχείριση – Συλλογή/Απομάκρυνση Επικίνδυνων Αποβλήτων – ΑΔΑ: 7ΦΑ26-ΧΓ9

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.20/13 (για ορισμένα είδη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη διαχείριση – συλλογή/απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορες Μονάδες της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 950.000,00€ (ή 237.500,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.