Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 50/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – 7ΜΒ06-ΛΦΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος (ήτοι ανά αύξοντα αριθμό προϊόντος), η οποία θα προκύψει από την αφαίρεση της προσφερόμενης έκπτωσης από τη Νοσοκομειακή τιμή, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα Αισθητήριων Οργάνων – Αντινεοπλασματικά Φάρμακα και Κορτικοστεροειδή Φάρμακα), και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για όλους τους κλάδους (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ).