Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 9/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΦΖ66-ΡΙΣ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.15/13 (για ορισμένα είδη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά δραστική ουσία), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά δραστική ουσία, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) του 251ΓΝΑ (δραστικές ουσίες μικαφουτζίνη, ριτουξιμάβη και μπεβακιζουμάμπη), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 2.862.844,40€ [για μια τετραετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.