Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Λεωφορείων – ΑΔΑ: ΩΩΖΘ6-Σ3Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) λεωφορείων 16 – 17 θέσεων (4×2), ποσού 35.000,00 € ανά λεωφορείο (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ) και χρονικού διαστήματος παράδοσης των λεωφορείων εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΖΘ6-Σ3Ω