Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/2016 της 112ΠΜ, για Aνάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: ΩΦΗΨ6-8ΗΣ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων της 112 ΠΜ και Σμήνους Βρεφονηπιακού Σταθμού της 112 ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαρανταδύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΗΨ6-8ΗΣ