Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/2016 της ΔΑΕ, για Aνάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: ΨΙ0Υ6-7ΒΨ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων ΔΑΕ – ΣΙ – 360ΜΑΕ – ΣΔΙΕΠ – 123ΣΤΕ – ΣΤΥΑ – ΣΙΡ – ΚΕΠΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑ – 359ΜΑΕΔΥ – ΥΑΕ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΙ0Υ6-7ΒΨ