Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 7Γ0Κ6-0ΟΓ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – ΔΑΚ, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ0Κ6-0ΟΓ